หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทรป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
 
 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ในองค์กรโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการอื่นในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ
   
งานบริหารทั่วไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
   
งานกฎหมายและคดี    
 
 
 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรับ – จ่าย การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิก – จ่าย การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
   
งานการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
งานบัญชี
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
 
 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
   
งานก่อสร้าง
งานผังเมือง
   
งานออกแบบควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค