หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ 0023.3/ว 1033 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 49)  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
นฐ 0023.1/ว1066 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
นฐ 0023.4/ว80 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้การบริหารงานบุคคล การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” (ดู : 2)  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
นฐ 0023.4/ว1090 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
นฐ 0023.3/ว 979 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 (ดู : 27)  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
นฐ 0023.5/ว 983 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (ดู : 28)  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
นฐ 0023.5/ว981 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (ดู : 36)  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
นฐ 0023.4/ว982 การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,034