หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทรป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
   
   
 
เอกสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพอปท.ในกาารจัดการสิ่งแวดล้อม [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 28 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบียยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 26 
กำหนดการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 58 
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องลงสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 103 
การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 105 
แต่งตั้งเลขานุการสภาอบต.บางไทรป่า [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 108 
แต่งตั้งประธานสภาอบต.บางไทรป่าและรองประธานสภาอบต.บางไทรป่า [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 117 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีพ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 107 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 44 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.บางไทรป่า. [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 124 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯ [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ ประจำปีพ.ศ.2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 288 
ประกาศผอ.กกต.ประจำอบต.บางไทรป่า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 194 
รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงงาน ประจำปีพ.ศ.2565 (รอบ [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
คู่มือประชาชน เลือกตั้งอบต. [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 217 
 
อบต.บางไทรป่า เอกสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพอปท.ในกาารจัดการสิ่งแวดล้อม [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.สระกะเทียม กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดฯ กิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันค [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
   
   
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
 
   
 
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ) (2 ก.ค. 2565)    อ่าน 13249  ตอบ 6  
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (11 มิ.ย. 2565)    อ่าน 14  ตอบ 0  
สอบถามอัตราว่างค่ะ (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 33  ตอบ 0  
 
 
   
นฐ 0023.3/ว10824 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 29)  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10676 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 36)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.4/ว10809 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ดู : 6)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10726 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิาสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ฯ (ดู : 37)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10728 การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน (ดู : 19)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 649 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 33)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 10743 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2565 (ดู : 34)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 650 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะฯ(ก.ค.64-พ.ค.65) (ดู : 38)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว646 ประชาสัมพันธ์สภาวะการศึกษาไทย สกศ (ดู : 21)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10638 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 (ดู : 16)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10639 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 13)  [ 29 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 10447 การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง การบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 35)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 10448 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 26)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10514 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 (ดู : 1)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10510 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (ดู : 1)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10511 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว (ดู : 2)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10512 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (ดู : 1)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว10513 ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ (ดู : 2)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
นฐ0023.1/ว10295 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ (ดู : 52)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว633 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2565 (ดู : 17)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]  
 
 
E-service
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

ที่ทำการ อบต.บางไทรป่า

วัดบางไผ่นารถ
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ  

ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา  
 
 
 
 
  ท่านเคยมาใช้บริการกับอบต.บางไทรป่า ด้านใดบ้าง
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอสด์
  ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค
  ชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ
  ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ขออนุญาตใช้น้ำประปา
  อื่นๆ
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร. 091-782-9532
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า