หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
   
   
 
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ [ 27 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 87 
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล (แบบ งส.1) [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 78 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.บางไทรป่า [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม [ 9 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานเพื่่อปฏิบัติงานทำความ [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันฯ [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 30 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 50 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 60 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 16 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 54 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร กระเป๋าผ้าเพ้นท์ลายด้วยดอกไม้ธรรมชาติ [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 226 
รายงานผลการประเมินคะแนน LPA ประจำปีพ.ศ.2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 128 
 
อบต.สระกะเทียม ประกาศเรื่องการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือการณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโค [ 1 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
อบต.บางไทรป่า ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ [ 27 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 87 
   
   
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]