หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
   
   
 
ประกาศผอ.กกต.ประจำอบต.บางไทรป่า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
คู่มือประชาชน เลือกตั้งอบต. [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 115 
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.บางไทรป่า [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 194 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 88 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 126 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่าขอขอบคุณ [ 4 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 145 
ประกาศจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation:CI) [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 107 
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 102 
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบางไทรป่า [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 108 
แบบคำร้องขออนุญาติจัดกิจกรรม 50 คน แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 315 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 4 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 246 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 217 
การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 209 
การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอบางเลน ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 325 
 
อบต.บางไทรป่า ประกาศผอ.กกต.ประจำอบต.บางไทรป่า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 89 
อบต.สระกะเทียม รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 126 
   
   
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (24 ม.ค. 2565)    อ่าน 1482  ตอบ 156  
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ) (17 ธ.ค. 2564)    อ่าน 9088  ตอบ 4  
ขอนุญาติแนะนำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ VENDING AMAZON (5 พ.ย. 2563)    อ่าน 312  ตอบ 0  
 
 
   
นฐ 0023.3/ว 1033 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 49)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.1/ว1066 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.4/ว80 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้การบริหารงานบุคคล การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” (ดู : 2)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.4/ว1090 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 979 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 (ดู : 27)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 983 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (ดู : 28)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว981 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) (ดู : 36)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.4/ว982 การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 865 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 31)  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 866 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) (ดู : 49)  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 797 ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน (ดู : 22)  [ 18 ม.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 796 การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฏหมาายและมาตรหารปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ (ดู : 38)  [ 18 ม.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 63 ประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ สื่อวีดิทัศน์อิเล็กทรอนิกส์ยูทูป (Youtube) (ดู : 38)  [ 18 ม.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 64 ขอความร่วมมือรณรงค์ สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ (ดู : 23)  [ 18 ม.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 65 การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (ดู : 29)  [ 18 ม.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว71 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลขยะแบบ มฝ.2 ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 15)  [ 18 ม.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว833 แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) (ดู : 22)  [ 18 ม.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว834 การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (ดู : 24)  [ 18 ม.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/51 ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 28)  [ 17 ม.ค. 2565 ]  
นฐ 0023.3/ว 52 ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (ดู : 23)  [ 17 ม.ค. 2565 ]  
 
 
E-service
 
 
 
 
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

ที่ทำการ อบต.บางไทรป่า

วัดบางไผ่นารถ
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ  

ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา  
 
 
 
 
  ท่านเคยมาใช้บริการกับอบต.บางไทรป่า ด้านใดบ้าง
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอสด์
  ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค
  ชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ
  ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ขออนุญาตใช้น้ำประปา
  อื่นๆ
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร. 089-206-8310
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า