หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บางไทรป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
   
   
 
การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านของอบต.บางไทรป่า [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 75 
เอกสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพอปท.ในกาารจัดการสิ่งแวดล้อม [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 118 
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่รับเบียยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 97 
กำหนดการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 112 
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องลงสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 177 
การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 174 
แต่งตั้งเลขานุการสภาอบต.บางไทรป่า [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 186 
แต่งตั้งประธานสภาอบต.บางไทรป่าและรองประธานสภาอบต.บางไทรป่า [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 196 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีพ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 175 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 108 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.บางไทรป่า. [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 207 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาฯ [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ ประจำปีพ.ศ.2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 348 
ประกาศผอ.กกต.ประจำอบต.บางไทรป่า เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 252 
รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงงาน ประจำปีพ.ศ.2565 (รอบ [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
 
อบต.สระกะเทียม ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.สระกะเทียม [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 94 
อบต.สระกะเทียม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 158 
   
   
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 ต.ค. 2565)    อ่าน 2508  ตอบ 186  
ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันไม่แพงอย่างที่คิด ( กรุณาอ่านให้จบ) (27 ก.ค. 2565)    อ่าน 17201  ตอบ 7  
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (11 มิ.ย. 2565)    อ่าน 59  ตอบ 0  
 
 
   
นฐ 0023.4/ว16621 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะ แ... (ดู : 3)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.4/ว16620 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้อ... (ดู : 8)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว16626 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพ... (ดู : 7)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว16624 การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก... (ดู : 5)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 16656 การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเ... (ดู : 8)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว16622 การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครอ... (ดู : 3)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 16638 การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี (ดู : 5)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว16619 การายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (ดู : 5)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
นฐ0023.1/ว16568 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกฯ เข้ารั... (ดู : 5)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นฐ0023.1/ว16569 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สนับสน... (ดู : 5)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 962 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จ... (ดู : 16)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 961 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จ... (ดู : 18)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 16557 ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี (ดู : 9)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 16513 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ป... (ดู : 31)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 16512 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน (ดู : 53)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว16456 การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลการทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระ... (ดู : 1)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.4/ว16485 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (ดู : 36)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.5/ว 16452 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เ... (ดู : 61)  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
นฐ0023.3/ว16372 การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ดู : 75)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
นฐ 0023.3/ว 16326 เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (ดู : 28)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
 
 
E-service
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

ที่ทำการ อบต.บางไทรป่า

วัดบางไผ่นารถ
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ  

ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา  
 
 
 
 
  ท่านเคยมาใช้บริการกับอบต.บางไทรป่า ด้านใดบ้าง
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอสด์
  ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค
  ชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ
  ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ขออนุญาตใช้น้ำประปา
  อื่นๆ
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร. 091-782-9532
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า