หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
     
   
   
 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบางไทรป่า [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
แบบคำร้องขออนุญาติจัดกิจกรรม 50 คน แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 175 
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 4 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 128 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประ [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 114 
การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 111 
การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอบางเลน ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 159 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีพ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 124 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางไทรป่า รอบที่ [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 179 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำ [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 265 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางไทรป่า [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 272 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาอบต. [ 20 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกส [ 18 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 237 
รายงานการประชุมสภาอบต.บางไทรป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
 
อบต.สระกะเทียม ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บางไทรป่า ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ [ 19 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
   
   
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
 
   
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (24 ก.ค. 2564)    อ่าน 742  ตอบ 69  
ขอนุญาติแนะนำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ VENDING AMAZON (5 พ.ย. 2563)    อ่าน 169  ตอบ 0  
ขอนุญาติแนะนำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ VENDING AMAZON (5 พ.ย. 2563)    อ่าน 122  ตอบ 0  
 
 
   
นฐ 0023.3/ว13243 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 468)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นฐ 0023.4/ว 13248 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 426)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นฐ0023.5/ว13246 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 (ดู : 384)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นฐ0023.5/ว669 การโอนเงินรายได้ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 31)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
นฐ0023.3/ว13157 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (ดู : 28)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.3/ว13106 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 23)  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.3/ว13107 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (ดู : 37)  [ 22 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.3/ว13077 ขอรับฟงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... (ดู : 509)  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.3/ว13076 แนวทางการตรวจปนะเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ดู : 533)  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.3/ว13075 เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 468)  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.3/ว13094 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 10)  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
นฐ 0023.1/ว13033 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการประโยชน์ ประจำปี 2565 (ดู : 547)  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
นฐ 0023.3/ว13048 ขอเลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (ดู : 546)  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
นฐ 0023.3/ว13051 การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ (ดู : 543)  [ 20 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.3/ว12543 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-9) (ดู : 54)  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.5/ว12571 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) (ดู : 573)  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.5/ว12574 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) (ดู : 599)  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
นฐ 0023.3/ว12047 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่องแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก (ดู : 26)  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นฐ0023.5/ว12052 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 28)  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นฐ 0023.4/ว 12053 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ดู : 26)  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
 
 
E-service
 
 
 
 
 
 
 

อาคารเอนกประสงค์

โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ

ที่ทำการ อบต.บางไทรป่า

วัดบางไผ่นารถ
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ  

ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา  
 
 
 
 
  ท่านเคยมาใช้บริการกับอบต.บางไทรป่า ด้านใดบ้าง
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอสด์
  ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค
  ชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ
  ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ขออนุญาตใช้น้ำประปา
  อื่นๆ
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร. 089-206-8310
เริ่มนับ วันที่ 12 ก.ย. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า