หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 


นายอำนวย มณีโชติ
ประธานสภาอบต.บางไทรป่า
081-7636522
 


นายทอน ไทรนิ่มนวล
รองประธานสภา อบต.บางไทรป่า


ส.ต.ท.ประเสริฐ มีฤทธิ์
เลขานุการสภาฯ
 
 


นางสาวกรรณิการ์ แก้วไทรหงวน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓


นายจ้อน สรรุวัตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒


นายพีรวัส นุชเจริญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔


นายรัน ไทรละมัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕


นายชัชชัย ชัชวงษ์
สมาชิกสภาอบต.บางไทรป่า หมู่ที่ ๕


นายสุรสิทธิ์ ไฝ่เมตตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖


นายกรด คชศิลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗


นายวิเชียร ไทรเล็กทิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗


นายไสว เขียววิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘