หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
 
 
  ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางไทรป่า มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบางไทรป่า นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัด 1 แห่ง คือ
 
วัดบางไผ่นารถ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านท่าทราย
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
    คือ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
    คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางไทรป่า
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
 

สถานีตำรวจชุมชนตำบลบางไทรป่า จำนวน 1 แห่ง