หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 


ส.ต.ท.ประเสริฐ มีฤทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บางไทรป่า


นางสาวสิริพร ประสิทธิศาสตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บางไทรป่า
 
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวภควรรณ คชศาสตร์ศิลป์
นักพัฒนาชุมชน


น.ส.กนกอร ดอนเพ็งไพร
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวบุญญาพร ลอยเจริญ
นักวิชาการศึกษา


นางสาววิกานดา สกุลมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธนพัฒน์ คชศิลา
นักการภารโรง


ว่าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน