หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Rules
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไทรป่า
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในตำบล
ผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา
1
2
3
 
 
 
 
 
ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้ คิดเป็นร้อยละ 93.43
 
ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 15.84
 
ครัวเรือนที่โทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่ คิดเป็นร้อยละ 31.67
 
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จำนวน 10 แห่ง
 
 
 
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
 
มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

หมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง

หมู่ 4 จำนวน 1 แห่ง

หมู่ 5 จำนวน 1 แห่ง

หมู่ 7 จำนวน 1 แห่ง

หมู่ 8 จำนวน 1 แห่ง

หมู่ 9 จำนวน 1 แห่ง
มีประปาภูเขา จำนวน 4 แห่ง