ท่านเคยมาใช้บริการกับอบต.บางไทรป่า ด้านใดบ้าง
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอสด์ ( 8 )
29.63%
ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค ( 4 )
14.81%
ชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ( 8 )
29.63%
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอ ( 0 )
0.00%
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ขออนุญาตใช้น้ำประปา ( 6 )
22.22%
อื่นๆ ( 1 )
3.70%